εὐλαβεστάτων

εὐλαβής
taking hold well
fem gen superl pl
εὐλαβής
taking hold well
masc/neut gen superl pl

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • благобоязнивыи — БЛАГОБО˫АЗНИВЫИ (42) пр. Почитающий бога, набожный, благочестивый: понѥже ѥдиною немоштьна имоушта. показа себѣ. се пострадавъ ѡ(т) безвештьствь˫а паче. или лѣности постави ноужьно ваше б҃очьстиѥ бл҃гобо˫азнивааго и б҃гочьстивааго брата нашего… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • благоговѣиныи — (48) пр. Благоговейный, набожный, почитающий бога: всею правьдою же и и [так!] бл҃гоговѣниѥмь. бл҃гоговѣинымъ мнихомъ велимъ жити. УСт XII/XIII, 218 об.; мъногыѩ сщ҃ныѩ написавше законы. ѡ б҃голюбiвыхъ же ѥп(с)пѣхъ... и ѡ бл҃гоговѣиныхъ мнисѣхъ.… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • благоговѣньныи — (3*) пр. То же, что благоговѣиныи: благоговѣньнии божи иже пришьствиѥ сътворьше. имѣти имоуть беспакостьноѥ и безноужьноѥ. (εὐλαβέστατοι) КЕ XII, 29б; по правиломъ прп(д)бьныихъ оц҃ь и древьнюоумоу обычаю. собою поставлѥни˫а бл҃гоговѣньныихъ… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.